ให้คำปรึกษา/ ธุรกิจโรงแรม/คอนโด/หมู่บ้านจัดสรรDr.Hotel  เหมาะกับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการพัฒนาการทางด้านการตลาด การจัดการด้านทรัพยากร การบริการ รวมทั้งด้านการวางระบบโรงแรม และการบริหารงานด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ด้วยต้นทุนที่ประหยัดและคุ้มค่า

Dr.Hotel เราให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 1. เข้าร่วมประชุม ร่วมกับผู้บริหาร ทีมงานด้านการตลาดและการขายที่โรงแรมเป็นประจำ ทั้งในและนอกสถานที่ 
 2. ให้คำปรึกษาผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ และการสนทนาออนไลน์ 
 3. ให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล์ ในหัวข้อที่ต้องการปรึกษา
 4. ให้บริการคลังความรู้ บทความต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

Dr.Hotel ให้บริการที่ปรึกษาการตลาดของโรงแรมฯ ประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด/แผนธุรกิจ (Marketing Plan/Business Plan)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อม (Environmental Analysis)
  • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
  • การวิเคราะห์ธุรกิจ (SWOT Analysis)
  • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategics Planning)
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานการตลาด (Marketing Management)
  • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies)
  • ช่องทางการตลาดและการจำหน่าย (Marketing and Distribution Channels)
  • แคมเปญการตลาด (Marketing Campaigns)
  • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication - IMC)
  • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM)
 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานขาย (Sales Management)
  • การบริหารกระบวนการงานขาย (Sales Process Management)
  • การบริหารทีมงานขาย (Sales Force Management)
  • การส่งเสริมการขาย (Sales Promotions)
  • การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขาย (Sales Person Performance Evaluation)
  • การบริหารจัดการบัญชีลูกค้า (Account Management)
  • ในคำแนะนำกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer Guidance)
 4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
  • การพัฒนาการบริการ (Service Development)
  • การพัฒนาและรักษามาตรฐาน (Standard Development and Maintenance)
  • การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ (Re-Branding)

การให้บริการที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการให้คำปรึกษาในลักษณะของการที่จะชื่อมโยง สัมพันธ์ และสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Visitors: 36,250