Coaching & Training

หลักสูตรการพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย หลักการและแนวคิดสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรค

 

เรามีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญงาน และผ่านประสบการณ์มากว่า 20 ปี เพื่อที่จะทำการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลกรในหน่วยงานของท่านให้มีคุณภาพ เพื่อให้โรงแรมฯ หรือหน่วยงานของท่าน ได้เติบโตและมีพื้นฐานในด้านบริการที่ดีดังนี้
1. การฝึกอบรมเฉพาะองค์กร (Customized or Tailor-made Training Program) เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับองค์กรภายนอกที่แจ้งความจำนงค์ให้จัด           อบรม ณ สถานประกอบการของตนเอง เพื่อพัฒนาพนักงานภายในองค์กร อาทิเช่น

- หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ

- หลักสูตร การบริหารและการปฏิบัติงานแม่บ้าน

- หลักสูตร เทคนิคการต้อนรับอย่างประทับใจ

- หลักสูตร การบริหารและงานบริการส่วนหน้า

- หลักสูตร การบริหารและงานบริการส่วนอาหารและเครื่องดื่ม

 

2. หลักสูตรการจัดการงานโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (Executive Program Hotel Manager) สำหรับผู้บริหารหรือผู้ประกอบการได้พัฒนา เรียนรู้ การจัดการบริหารงานโรงแรมอย่างมืออาชีพในด้านต่างๆ อาทิเช่น

- การปฏิบัติการส่วนหน้า

- การบริหารงานบัญชีโรงแรม

- การบริหารการตลาดและการขาย

- การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

- การวางแผนการจัดรายการอาหารและต้นทุน

- การผลิตอาหาร

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

- การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

- การบริหารงานซักรีด ฯลฯ

        

 

 

Visitors: 36,251